คู่มือเรียบเรียงวิทยานิพนธ์

 • ปก-คู่มือวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 คำแนะนำและข้อควรปฏิบัติ
 • บทที่ 2 องค์ประกอบวิทยานิพนธ์
 • บทที่ 3 การอ้างอิง
 • บทที่ 4 การเขียนบรรณานุกรม
 • บทที่ 5 การพิมพ์วิทยานิพนธ์
 • ภาคผนวก ก แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ
 • ภาคผนวก ข Template เค้าโครงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
 • ภาคผนวก ค Template วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 • ภาคผนวก ง Template การค้นคว้าอิสระ
 • ภาคผนวก จ รายงานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
 • ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
 • ภาคผนวก ช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 • ภาคผนวก ซ ประกาศคำสั่งเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ
 • ภาคผนวก ญ ชื่อหลักสูตร
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th