บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ข่าวการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

 • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี [23 ธ.ค. 61]
 • การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ [26 ก.ย. 60]
 • เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [25 ก.ย. 60]
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏราชนครินทร์ [25 ก.ย. 60]
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ [18 ส.ค. 60]
 • เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ม.ราชภัฏราชนครินทร์ [27 ก.ค. 60]
 • เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [5 ก.ค. 60]
 • การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ [8 มิ.ย. 60]
 • สัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา [7 มิ.ย. 60]
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม [26 พ.ค. 60]
 • การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ [18 พ.ค. 60]
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์เพื่อเผยแพร่ [15 พ.ค. 60]
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [13 พ.ค. 60]
 • ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา และนักสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรม ส่งบทความเข้าร่วมประกวด วันนี้-15 พค.60 [29 เม.ย. 60]
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย [16 มี.ค. 60]
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th