แบบคำร้อง

GF. 1-1 คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ PDF WORD
GF. 1-2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ PDF WORD
GF. 1-3 คำร้องขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ PDF WORD
GF. 2-1 คำร้องขอสอบ หัวข้อ เค้าโครง PDF WORD
GF. 2-2 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครง PDF WORD
GF. 2-3 คำร้องขอส่งเล่มเค้าโครง PDF WORD
GF. 3 คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย PDF WORD
GF. 4 คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล-ทดสอบเครื่องมือวิจัย PDF WORD
GF. 5-1 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (รหัส 61 62 63) PDF WORD
GF. 5-2 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย (รหัส 64 เป็นต้นไป) PDF WORD
GF. 5-3 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ PDF WORD
GF. 6 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ PDF WORD
GF. 7 คำร้องขอส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ PDF WORD
GF. 8 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา PDF WORD
GF. 9 คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และผลงานการตีพิมพ์ PDF WORD
- คำร้องถอนเงินค่าประกันของเสียหาย - WORD
- คำร้องขึ้นทะเบียนปริญญา - WORD
- คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา - WORD
- คำร้องขอลาออก PDF WORD

 

งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th