" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://bundit.skru.ac.th/~~~~~
ข่าวการสอบวิทยานิพนธ์
ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์    
ข่าวการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ    
งานประชุมวิชาการในประเทศไทย    
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3"    
ข่าวการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ข่าวทุนอุดหนุนการวิจัย
ทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558
Update : 12 ม.ค. 60
เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948