บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [20 มิ.ย. 62]
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 [7 มิ.ย. 62]
 • ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [20 มี.ค. 62]
 • ประกาศ หยุดการเรียนการสอน เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [8 มี.ค. 62]
 • ประกาศ กำหนดวันสอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [8 มี.ค. 62]
 • ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 6/2561 [15 ก.พ. 62]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 [16 พ.ย. 61]
 • ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [31 ต.ค. 61]
 • กำหนดระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [9 ก.ย. 61]
 • ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 [20 มิ.ย. 61]
 • กำหนดตารางสอบปลายภาค ประจำภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่3/2560 [13 มิ.ย. 61]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 [11 มิ.ย. 61]
 • ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 [3 พ.ค. 61]
 • ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) [25 เม.ย. 61]
 • ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 [20 เม.ย. 61]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [21 ม.ค. 61]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง กำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับเป็นกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [21 ม.ค. 61]
 • ม.ทักษิณ ขอเชิญร่วมอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันการศึกษา [23 พ.ย. 60]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 [16 พ.ย. 60]
 • แจ้งประชาสัมพันธ์การใช้งาน Google Apps For Education [24 ต.ค. 60]
 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 [16 ต.ค. 60]
 • กำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับกรณีพิเศษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา [5 ก.ย. 60]
 • บัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) [25 ส.ค. 60]
 • ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปรงใสของบัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภฏสงขลา [22 ส.ค. 60]
 • กำหนดระยะเวลาเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [21 ก.ค. 60]
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษาปีที่ 4 [17 ก.ค. 60]
 • กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 [5 ก.ค. 60]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [30 มิ.ย. 60]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 [16 มิ.ย. 60]
 • งานนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 21-22 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มอ. หาใดหญ่ [19 เม.ย. 60]
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th