หน้าหลัก เข้าสู่ระบบ     
 
    
 

ข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2567
จำนวนอาจารย์ :
 114 คน
จำนวนนักศึกษา :
 545 คน
   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
Graduate School Songkhla Rajabhat University