ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://bundit.skru.ac.th.~~~~~
1
1
 ระดับปริญญาโท
หลักสูตร สาขาวิชา รายละเอียด
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2553
  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557
 สาธารสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2557
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948