ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://bundit.skru.ac.th.~~~~~
1
1
การตีพิมพ์บทความ
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อวารสาร สถานที่ติดต่อ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงาน โทร. 02 – 4727254 และ 02 – 8901101 ต่อ 6041
http://arc.dru.ac.th/e-journal
2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วารสารนักบริหาร
(เฉพาะบทความวิชาการ)
วารสาร BU Academic Review
(เฉพาะบทความวิจัย)
โทร 02 – 3503500 ต่อ 1607 , 1774 , 1775
www.bu.ac.th
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วารสาร มทร.อีสาน
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรสาร 044 – 233064 http://ird.rmuti.ac.th/ejournal/
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา วารสาร สารสนเทศ สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ โทรสาร 02–470-7000 ต่อ 1700 http://arcbs.bsru.ac.th/web2011/doc/databasejo.html
5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารสาระคาม งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสารคาม โทรสาร 043–754-416 http://research.msu.ac.th/journal
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035–322-082
http://rdi.aru.ac.th/
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วารสารวิจัยสถาบันและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 08-5023-8687
http://rdi.bru.ac.th/
8. วิทยาลัยนครราชสีมา วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์จิฎติภักษ์ ศรีสุรธีกูล
เบอร์มือถือ 089-8441698
โทรศัพท์สำนักงาน 0-4446-6111 ต่อ 811
และ นางสาวกุลฉัตร โหลนอก เบอร์มือถือ 089-9479577
โทรสาร 0-4446-5668
website: www.research.nmc.ac.th
9. บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-4535-2097
E:mail : graduate.ubru@gmail.com
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยวิชาการ
โทรศัพท์ 055 – 964007
โทรสาร 055 – 964000
11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
e-mail: hssurujournal@gmail.com
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2557
website: http://human.uru.ac.th
โทรศัพท์ 055 – 416601 ต่อ 1401, 1402
084 - 4941866
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
website: http://journal.pbru.ac.th
e-mail: pbruj.ed@gmail.com
โทรศัพท์ 0-3249-3297 ต่อ 1310

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีี วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีี สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
website: http://www.kru.ac.th/th
หรือhttp://coit.kru.ac.th/research
e-mail: krujournal@hotmail.com
โทรศัพท์ 034 534 030, 034 633 227 ต่อ 140
โทรสาร 034 534 030
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธารัตน์ จุ้ยเจริญ
website: http://www.pnru.ac.th/offi/research
e-mail: journal-r@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-2521-2288
โทรสาร 0-2521-2288, 0-2521-1234
15. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วารสารวิชาการ
The International Journal of Public
and Private Management
ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา
website: http://www.gspa.buu.ac.th
โทรศัพท์ 083-815-1997
16. สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร 034 534 030
website: http://www.kru.ac.th และ
http://www.kru.ac.th/journal/
โทรศัพท์ 083-815-1997
17. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วารสารการพัฒนาชุมชน
และคุณภาพชีวิต
กลุ่มส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย
สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา โทรศัพท์ 0-2610-5336
โทรสาร 0-2355-5607
website:http://202.29.13.46/journal
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-4423-3063
โทรสาร 0-4423-3064
อรุณรักษ์ (ผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน)
06-1695-8691
19. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ดร.เพียงแข ภูผายาง
โทร. 09-1020-3863
ดร.ชวนพิศ รักษาพวก
โทร.08-1820-9130
คุณเต้
08-7242-2215
20. สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วารสาร MFU Connexion สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-916137
E-mail:connexion@mfu.ac.th
website:http://connexion.mfu.ac.th/2015/index.php
21. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานคณบดี
โทรศัพท์/โทรสาร 0-3532-2085
ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน โทร. 09-8913-4854
คุณวรรณิศา ทองส่งโสม โทร. 08-8190-0102
E-mail: management_ms@hotmail.com
website:http://management.aru.ac.th/
22. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วารสารอิสลามศึกษา สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ 0-7331-3928 ต่อ 2240
โทรสาร 0-7334-8726
ผู้ประสานงาน
น.ส.ฐิตารีย์ ศรีสุรัตน์
บรรณาธิการจัดการวารสารอิสลามศึกษา
E-mail: thitaree1350@gmail.com
23. มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสาร veridian e-journal สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ 034-218788-91 9 ต่อ 11-22
โทรสาร 034-243435
website: http://www.grauate.su.ac.th
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948