ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://bundit.skru.ac.th.~~~~~
1
1
การประชุมวิชาการ
ลำดับที่ หน่วยงานที่จัด/
สถานที่จัด
วันที่จัด วันสุดท้ายของการส่งบทความ ประเภท หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
8-10 ธันวาคม
2559
28 ตุลาคม
2559
ระดับชาติและ
นานาชาติ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 09-2950-0889
โทรสาร 02-940-0232
email: achss.psaku@gmail.com
Website: http://www.psaku.org/all-conferences.html
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9
23 ธันวาคม
2559
11 พฤศจิกายน
2559
ระดับชาติและ
นานาชาติ
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 09-2950-0889
โทรสาร 02-940-0232
email: national.graduate.conference@gmail.com
Website: http://www.psaku.org/all-conferences.html
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28-29 ธันวาคม
2559
20 ตุลาคม
2559
ระดับนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ 0-3426-1053
โทรสาร 0-3426-1053
email: unsdgs.npru@gmail.com
Website: http://www.unsdgs-npru.com/
4. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
26 กุมภาพันธ์
2560
16 มกราคม
2560
ระดับชาติ
สำนักงานบริหารการวิจัย
อาจารย์รัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว
โทรศัพท์ 098-052-7066
คุณประวิตรี ดุกทอง โทรศัพท์ 087-166-7050
email: research@sct.ac.th
Website: http://www.sct.ac.th/
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
8-9 ธันวาคม
2559
31 ตุลาคม
2559
ระดับชาติ
บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2529-1638 ต่อ 403
โทรสาร 0-2529-1638 ต่อ 406
email: gradresearch_41@vru.ac.th
Website: http://grad.vru.ac.th/nigrc2016/
6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
25-26 พฤษภาคม
2560
30 มกราคม
2560
ระดับนานาชาติ
Center of Excellence on Renewable Energy in Thailand (CERET)
Thaksin University (Phatthalung Campus)
โทรศัพท์ +66-74-609600 (2461)
โทรศัพท์ +66-8-1969-4645
โทรสาร +66-74-693975
email: aedcee2017@gmail.com
Website: http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/
7. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
27-28 พฤศจิกายน
2559
30 ตุลาคม
2559
ระดับชาติ
สำนักงานโครงการ ฯ อาคารท่าชัย ชั้น 4
โทรศัพท์ 0-2310-8566-67,
08-0048-0600,
08-7917-3370
โทรสาร 0-2310-8549, 8566
Website: http://www.phd.ru.ac.th/
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948