สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
4
 
The column
                                   
                                                                   โดย...ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง
 

ปีที่ 5 เดือนตุลาคม "บทความวิจัยภาษาอังกฤษเขียนยาก...จริงเหรอ" ตอนที่ 2
 

ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 5 เดือนกันยายน "บทความวิจัยภาษาอังกฤษเขียนยาก...จริงเหรอ" ตอนที่ 1
The column
                                   
                                                                   โดย...ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
 

ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตอน "Search by Google Scholar"
 
...ปี 2559...
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2559
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2559
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับพิเศษ เดือนมกราคม 2559
 
...ปี 2558...
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 (เดือนกรกฎาคม 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (เดือนมิถุนายน 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เดือนมีนาคม 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม 2558)
 
...ปี 2557...
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 (เดือนธันวาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (เดือนพฤศจิกายน 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 (เดือนตุลาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9 (เดือนกันยายน 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (เดือนสิงหาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (เดือนกรกฎาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (เดือนมิถุนายน 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 (เดือนพฤษภาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม 2557)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม 2557)
 
 
...ปี 2556...
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 (เดือนพฤศจิกายน 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 (เดือนตุลาคม 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (เดือนกันยายน 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (เดือนสิงหาคม 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (เดือนเมษายน 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (วันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (วันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2556)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม 2556)
 
...ปี 2555...
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2555)
สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2555)
 
...รวมสารประชาสัมพันธ์...
 

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ เดือนมกราคม 2554
  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554
    ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2554
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม - กันยายน 2554
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948