สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://gs.skru.ac.th.~~~~~
1
1
------------------------------------------
         
   
  แบบฟอร์มการเงิน
 
-
ใบสำคัญรับเงิน
 
-
ใบมอบฉันทะ
 
-
สัญญายืมเงิน
  แบบฟอร์มพัสดุ
 
-
ขออนุญาตจัดซื้อ จัดจ้าง
 
-
ใบสำคัญรับเงิน
 
-
ใบเสนอราคาซื้อ
 
-
ใบเสนอราคาจ้าง
 
-
ใบสั่งซื้อ
 
-
ใบสั่งจ้าง
 
-
ใบรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
 
-
ใบตรวจการจ้าง
 
-
รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ จ้าง
 
-
หนังสือสัญญาเช่ารถยนต์
   
  แบบฟอร์มงานทะเบียน
 
-
คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา
 
-
คำร้องขอใบรับรอง
 
-
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
 
-
คำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 
-
คำร้องขอจบการศึกษา (ระดับปริญญาโท)
 
-
คำร้องขอถอนเงินประกันของเสียหาย
 
-
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 
-
คำร้องขอลาออก
 
-
คำร้องขอสอบวิชาที่ขาดสอบ/ไม่มีสิทธิ์สอบ
  แบบฟอร์มด้านวิชาการสำหรับอาจารย์
 
-
ฟอร์มใบขอสอนทดแทน/ให้สอนแทน
 
-
แบบฟอร์มใบสรุปส่งเกรด
 
-
แบบฟอร์มใบส่งเกรดแก้ "ร"
  - ฟอร์มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  - บันทึกข้อความ
  - รายงานการสอน
  - บันทึกขอไปราชการ
  - แบบฟอร์ม มคอ.ต่างๆ
   
  แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.01-คำร้องทั่วไป
 
-
 บวล.02-คำร้องเสนอแผนการเรียน
 
-
 บวล.03-คำร้องขอแต่งตั้ง-เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.04-คำร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.04-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.04-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.05-คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์์
 
-
 บวล.06-คำร้องขอตรวจรูปแบบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.07-คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.07-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.08-คำร้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.09-คำร้องขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
 
-
 บวล.09-1-คำร้องขอให้ออกหนังสือเก็บข้อมูล-ทดสอบเครื่องมือวิจัย
 
-
 บวล.10-คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
 
-
 บวล.11- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 
-
 บวล.11- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 
-
 บวล.12-คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 
-
 บวล.13-การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
 
-
 บวล.14-ใบขอจบการศึกษา
 
-
 บวล.15-บันทึกการเข้าร่วมฟังการสอบหัวข้อ-เค้าโครง-สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
 
-
 บวล.16-คำร้องขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารบัณฑิตศึกษา
 
-
 บวล.17-คำร้องขอส่งต้นฉบับปรับปรุง
  แบบฟอร์มบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา
 
-
 แบบฟอร์มบริการค้นหาและนำส่งตัวเล่มหนังสือ
---------------------------------------------
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948