ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://gs.skru.ac.th.~~~~~
1
 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ทำการสอนถึงระดับ
    ปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ปี พ.ศ. 2535
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "สถาบันราชภัฏ"แทน
    "วิทยาลัยครู" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ปี พ.ศ. 2538 ออกพระราชบัญญัติ
    สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการหลากหลายตามความต้องการของ
    ชุมชนในท้องถิ่น ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาได้ยกฐานะขึ้นเป็น
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาท
    ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของขอบข่ายไปสู่ความเจริญเติบโตในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา
    ที่เปิดทำการสอนในสาขาวิชการ และวิชาชีพในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ มหาวิทยาลัย
    ราชภัฏสงขลา ซึ่งขณะนั้นเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน์ จรจิตร เป็น
    อธิการบดี ได้กำหนดนโยบายให้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.
    2542 โดยสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นแกนประสานงานพัฒนาหลักสูตรปริญญามหา
    บัณฑิต ซึ่งจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่นและความพร้อมของ
    ศักยภาพทางวิชาการของคณะวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน
     
   
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948