สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
" ยินดีต้อนรักสู่เว็บไซต์ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ......~~~~~~~~ http://gs.skru.ac.th.~~~~~
1
1
           
    บวล.01-คำร้องทั่วไป
  บวล.02-คำร้องเสนอแผนการเรียน
    บวล.03-คำร้องขอแต่งตั้ง-เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
    บวล.04-คำร้องขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์
    บวล.04-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์
    บวล.05-คำร้องขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
    บวล.06-คำร้องขอตรวจรูปแบบเค้าโครงวิทยานิพนธ
    บวล.07-คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    บวล.07-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงเค้าโครงวิทยานิพนธ
    บวล.08-คำร้องขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    บวล.09-คำร้องขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
    บวล.09-1-คำร้องขอให้ออกหนังสือเก็บข้อมูล-ทดสอบเครื่องมือวิจัย
    บวล.10-คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
    บวล.11- คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
บวล.12-คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    บวล.12-1-คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุุดท้าย.
    บวล.13-การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
    บวล.14-ใบขอจบการศึกษา
    บวล.15-บันทึกการเข้าร่วมฟังการสอบหัวข้อ-เค้าโครง-สอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย
    บวล.16-คำร้องขอตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารบัณฑิตศึกษา
    บวล.17-คำร้องขอส่งต้นฉบับปรับปรุง
   
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948