สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2551

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2552

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555

ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948