สำหรับผู้ดูแลระบบ
Login
Password
 

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร

แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อ

ความต้องการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์:074-336933 ต่อ 246,074-336948 โทรสาร: 074-336948