งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

แบบคำร้อง

 • 6 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย [19 ต.ค. 62]
 • 11 แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ [19 ต.ค. 62]
 • 10 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครง [19 ต.ค. 62]
 • 13 การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ [19 ต.ค. 62]
 • 12 คำร้องขอส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [19 ต.ค. 62]
 • 1-2 คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ [24 ธ.ค. 61]
 • 1-3 คำร้องขอเปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [24 ธ.ค. 61]
 • 5 คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล-ทดสอบเครื่องมือวิจัย [24 ธ.ค. 61]
 • 4 คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องถอนเงินค่าประกันของเสียหาย [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอลาออกและถอนเงินประกัน [16 ธ.ค. 61]
 • 1-1 คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [16 ธ.ค. 61]
 • 2 คำร้องขอสอบหัวข้อและเค้าโครง-ขอสอบเค้าโครง [16 ธ.ค. 61]
 • 3 คำร้องขอส่งเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [16 ธ.ค. 61]
 • 8 คำร้องขอส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [16 ธ.ค. 61]
 • 7 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา [16 ธ.ค. 61]
 • 9 คำร้องขอสำเร็จการศึกษา [16 ธ.ค. 61]
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • บันทึกขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (จธ.ม 1.2)
 • แบบเสนอโครงการวิจัย (จธ.ม. 2.2)
 • เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
 • หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th