บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

แบบคำร้อง

 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอหนังสือเก็บข้อมูล-ทดสอบเครื่องมือวิจัย [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องถอนเงินค่าประกันของเสียหาย [24 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอลาออกและถอนเงินประกัน [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอสอบ หัวข้อ เค้าโครง วิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอส่งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอขึ้นทะเบียนปริญญา [16 ธ.ค. 61]
 • คำร้องขอสำเร็จการศึกษา [16 ธ.ค. 61]
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • บันทึกขอส่งโครงการวิจัยเพื่อพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (จธ.ม 1.2)
 • แบบเสนอโครงการวิจัย (จธ.ม. 2.2)
 • เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
 • หนังสือยินยอมตนให้ทำการวิจัย
 •  

  งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th