บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ประวัติ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่ทำการสอนถึงระดับ ปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 2518 ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน "สถาบันราชภัฏ"แทน "วิทยาลัยครู" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ปี พ.ศ. 2538 ออกพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการหลากหลายตามความต้องการของ ชุมชนในท้องถิ่น ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสงขลาได้ยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของขอบข่ายไปสู่ความเจริญเติบโตในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา ที่เปิดทำการสอนในสาขาวิชการ และวิชาชีพในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีได้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ซึ่งขณะนั้นเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรัตน์ จรจิตร เป็น อธิการบดี ได้กำหนดนโยบายให้จัดตั้งโครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 โดยสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เป็นแกนประสานงานพัฒนาหลักสูตรปริญญามหา บัณฑิต ซึ่งจัดตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นในการพัฒนาท้องถิ่นและความพร้อมของ ศักยภาพทางวิชาการของคณะวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

ปรัชญา

      จริยธรรม นำการพัฒนา ประสานหลักวิชากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรี ให้เป็นผู้มีจริยธรรม มีความชำนาญการวิจัย และสามารถเป็นผู้นำ ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยประยุกต์หลักวิชามาปรับใช้ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

      (1). ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตให้มีจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      (2). จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพระดับสูงกว่าปริญญาตรี
      (3). ผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
      (4). ให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น

อัตลักษณ์

      อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : GRAD
      G = Goodness หมายถึง คุณธรรม ความดี
      R = Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบ
      A = Accountability หมายถึง ความน่าเชื่อถือ
      D = Diligence หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรและความมานะพยายาม

 

งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th