งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

GRADUATE SCHOOL SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

เข้าสู่เว็บไซต์ งานบัณฑิตศึกษา


งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เข้าดูเว็บไซต์เก่า