หน้าหลัก > ค้นหานักศึกษา > ข้อมูลนักศึกษา  เข้าสู่ระบบ     
 
 

 ข้อมูลทางวิชาการ
 รหัสประจำตัว :    52G1911012 หลักสูตร :   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นางสาววารีญา บิลตาลี  สาขาวิชา :   หลักสูตรและการสอน
 ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   MsWARIYA BILTALI วิชาเอก :   -- ไม่มีวิชาเอก --
 สถานภาพ :   ปัจจุบัน 30 พฤจิกายน 2554  E-Mail :   reya1968@hotmail.com

 วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง “สื่อสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้” สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   - 
เลขที่วิทยานิพนธ์ :   -
วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   
บทคัดย่อ :   
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ :   ดูรายละเอียดทั้งหมด

 คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล คำสั่งเลขที่ วันที่
ที่ปรึกษาหลัก TG1911-001  ดร.จุไรศิริ ชูรักษ์
ที่ปรึกษาร่วม TG1911-005  ดร.ชุติมา จันทรจิตร

 แผนการเรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา หน่วยกิต เกรด
1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิชาบังคับ 3 GC
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา วิชาบังคับ 3 GC
1005301 วิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาชีพครู วิชาบังคับ 3 GC
1025311 หลักและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชาบังคับ 3 GC
1025932 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิชาบังคับ 3 GC
1006903 วิทยานิพนธ์ วิชาบังคับ 12 GC
1025310 การพัฒนาหลักสูตร วิชาบังคับ 3 GC
1014101 หลักการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาเลือก (3) GC
1025312 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิชาเลือก 3 GC
1026941 ประสบการณ์ภาคสนามการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิชาเลือก 3 GC
1035101 นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา (ไม่นับหน่วยกิต) วิชาเลือก (3) GC
  รวม 36 หน่วยกิต
* GC ลงทะเบียนแล้ว ,  NR ยังไม่ลงทะเบียน TR , โอนวิชามา

Backบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
Graduate School Songkhla Rajabhat University