หน้าหลัก > ค้นหานักศึกษา > ข้อมูลนักศึกษา  เข้าสู่ระบบ     
 
 

 ข้อมูลทางวิชาการ
 รหัสประจำตัว :    52G1801011 หลักสูตร :   ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
 ชื่อนามสกุล(ไทย) :   นายสุพจน์ มณีโชติ  สาขาวิชา :   บริหารการศึกษา
 ชื่อนามสกุล(อังกฤษ) :   Mr.SUPOT MAANEECHOT วิชาเอก :   -- ไม่มีวิชาเอก --
 สถานภาพ :   ปัจจุบัน 22 พฤจิกายน 2554  E-Mail :   Supotsawa@windowslive.com

 วิทยานิพนธ์
 ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) :   การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยมบรมราชกุมารี ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีภาคใต้ วิทยาเขตสงขลา พัทลุง สตูล
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) :   - 
เลขที่วิทยานิพนธ์ :   -
วันที่อนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ :   
บทคัดย่อ :   
กำหนดสอบวิทยานิพนธ์ :   ดูรายละเอียดทั้งหมด

 คณะกรรมการประจำตัวนิสิต
ตำแหน่ง รหัสอาจารย์ ชื่อ-สกุล คำสั่งเลขที่ วันที่
ที่ปรึกษาหลัก TG1801-001  ดร.ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
ที่ปรึกษาร่วม TG9999-015  ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม

 แผนการเรียน
รหัสวิชา ชื่อวิชา ประเภทวิชา หน่วยกิต เกรด
1065103 นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น วิชาบังคับ 3 GC
1065113 หลักทฤษฎีและปฎีบัติการบริหารการศึกษา วิชาบังคับ 3 GC
1066901 สัมนาการบริหารการศึกษา วิชาบังคับ 3 GC
1006903 วิทยานิพนธ์ วิชาบังคับ 12 GC
1065212 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร วิชาเลือก 3 GC
1015118 การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วิชาบังคับ 3 GC
1045401 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา วิชาบังคับ 3 GC
1065114 ความเป็นนักบริหารมืออาชืพ วิชาเลือก 3 GC
1065212 ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร วิชาเลือก 3 GC
  รวม 36 หน่วยกิต
* GC ลงทะเบียนแล้ว ,  NR ยังไม่ลงทะเบียน TR , โอนวิชามา

Backบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
Graduate School Songkhla Rajabhat University