บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

GRADUAT SCHOOL SONNGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ครั้งที่ 6 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559

ภาคบรรยาย


ชื่อบทความ หน้า

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
วิสุทธิ์ คงกัลป์, กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, วินิจ เทือกทอง

3

การพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ใกล้รุ่ง สุวรรณ์โรจน์รุ่ง, เกศินี โสขุมา

14

ผลการใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางนราวิทยา จังหวัดนราธิวาส
เจษฎา จันทราภิชาติ, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์, ดวงเดือน พินสุวรรณ์

23

การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
ดนุวัศ สุวรรณวงศ์, นวิทย์ เอมเอก, ธวัชชัย ศรีพรงาม

32

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา
วราภรณ์ เต็มราม, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ ตูล

40

การศึกษาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์

48

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในรูปแบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน และคุณลักษณะผู้เรียนของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร, วิฑูรย์ คุ้มหอม, อารยา ทับทิมสุวรรณ, มารินี สมรูป, สุจิตรา ไชยเดช

62

การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
อธิษฐาน วัธนจันทร์, ปราโมทย์ เงียบประเสริฐ

71

การศึกษาผลการนำความรู้ที่นักศึกษาได้รับไปใช้ในการปฏิบัติจริงในรายวิชาการประเมินผลโครงการ
ศดานนท์ วัตตธรรม

78

การศึกษาความสามารถในการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม โดยใช้วิธีสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยกิจกรรมเพลงและเกม
กุศาวดี บุญนำ, สงวนศรี โทรอค

86

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่สถานการณ์โลกจริง
ปิยะวรรณ จังเม่ง, สมคิด อินเทพ

95

การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มะลิวรรณ กุลนิล

104

ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา (Polya) ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มัสนา หมานเหล็บ, สุทธารัตน์ บุญเลิศ, ธัญญา กาศรุณ

119

ผลของการใช้รูปแบบการสอนฟังควบคู่กับการอ่านบทบรรยายที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รอสดี จะปะกิยา, ชลลดา เลาหวิริยานนท์

127

การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพหุปัญญา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รัชตา เกาะเสม็ด, อารีรักษ์ ชัยวร

136

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ละมัย บุญยัง, เกศินี โสขุมา

144

การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
ศรารัตน์ อินทรประเสริฐ, เกศินี โสขุมา

153

การศึกษาความสามารถในการอ่าน–การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA)
สุกัญญา ภารตรัตน์, สงวนศรี โทรอค

164

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้สองภาษา เรื่องสสาร ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการอ่านทำความเข้าใจบทความภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” จังหวัดยะลา
สุกัญญา ปัญญาวิศิษฏ์กุล, สุจินต์ วิศวธีรานนท์

174

การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อภิณชกุล กาญจนเพชร, สุวรรณี พรหมศิริ, สธน เสนาสวัสดิ์

184

การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาระที่ 2 การวัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดสมุทรสงคราม
อุษณีย์ สินธุวัต, เกศินี โสขุมา

195

การพัฒนาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการใช้กิจกรรมเพลง
นิภาวรรณ นฤเปรมปรีดิ์, ดารินทร อินทับทิม, บรรจง ไชยรินคำ

204

การสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง พืชใกล้ตัวเรา โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกับการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
พัชรี แก้วอาภรณ์, สุวรรณี พรหมศิริ, สธน เสนาสวัสดิ์

212

การสร้างแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานตามแนวทางของแบบทดสอบ PISA สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ยุพิน แสงยอ, สธน เสนาสวัสดิ์, ทัศนีย์ ประธาน

223

ภาคโปสเตอร์


การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียบนเครือข่าย เรื่อง การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม รายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
พัชรี สุวรรณสอาด

235

การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เรื่อง คำสั่งควบคุม และโครงสร้างควบคุมแบบวนรอบ รายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พินันทา วงศ์จินดา, นุชนาฏ ใจดำรงค์, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

243

การพัฒนาการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PDCA เรื่อง "แรงและกฎการเคลื่อนที่" ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาณุพัฒน์ ชัยวร, วรัญญา ต๋าใจ

251

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนเทศบาลจังหวัดสงขลา
รุ่งศิริ พวงแก้ว, รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, จรัส อติวิทยาภรณ์

260

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL-Plus และการสอนตามคู่มือครู
บุปผา หลงมีหนา, อนุมัติ เดชนะ, สธน เสนาสวัสดิ์

270

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด จังหวัดปัตตานี
แวฟาตีเมาะ เจ๊ะมูซอ, ดวงเดือน พินสุวรรณ์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์์

279

ระดับพฤติกรรมภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา
ศรุติพงศ์ ภูวัชร์วรานนท์

288

ภาคบรรยาย


ชื่อบทความ หน้า

การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ภาคภูมิ บัวแก้ว, กนกวรรณ สุขบัวแก้ว, กุลธิดา สุวรรณทวี, คุณาธิป เหมะรักษ์, จิรายุส ทองเป็นเพ็ชร, ชลธี ศรีแก้วุ, ธันยาภรณ์ จักณรงค์, ศักย์ศรณ์ ยอดพิทักษ์, อังคณา คชบริรักษ์, ไชยา เกศารัตน์

296

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิภาดา ศรีเสน, นุจรี เกตุแก้ว, เบญจมาภรณ์ อ่อนเกลี้ยง, พีรพงศ์ ไชยขาว, ฟารีด้า ล่าเห, รัตนา สุริวรรณ์, ลดาวรรณ์ สุขนุ้ย, จีรณัฐ งูตูล, ศาริณี สกุลวงศ์, ไชยา เกศารัตน์

305

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วรรณฤดี วิวัชนะ, หัสนะ มะลีบูแม, กัญญาวีร์ สังทองกูล, ชนกานต์ เขียดเขียว, ไซนูนอาบีดีน หะยีอาแว, นันทนา นิกาเส็ม, ปาลิตา เลี่ยมเส็ง, อนิรุต สังข์สุวรรณ, อานาวิน เตะหมัดหมะ, ไชยา เกศารัตน์

314

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รวีวรรณ หอมจันทร์, ศิรายุ สุกใส, อรทัย ดาระเดช, อนงค์นาฏ ชูศรี, กานต์สินี บัวสม, ปิยทัศน์ สามเอียด, วชิรญาณ์ ภัทรพฤกษา, อังคณา สุวรรณ์, ไชยา เกษารัตน์

323

การศึกษาเปรียบเทียบดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่
ไชยวุธ โกศล

331

อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อัปสร อีซอ, สุธิดา วัฒนยืนยง, ปวีณา เจะอารง, ภูตรา อาแล, สิรินธร ศานติประเสริฐ

340

อำนาจอธิปไตย ในการปกครองคณะสงฆ์
ประเสริฐ จันทร์จำรัส

346

สงขลาฝั่งหัวเขาแดงสู่การสร้างสรรค์นาฏยรังสรรค์ชุด ระบำสิงขรานารี
รวิสรา ศรีชัย, ภูวนัย กาฬวงศ์

354

รำโทนสทิงพระ
รัชยา วีรการณ์, ปุณณวิช เพชรสุวรรณ

360

การรับรู้ในภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรม (Fair trade) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ณัฐภัทธ เงินยวง, สุนันทา มากเกิด, พิทักษ์ ศิริวงศ์

368

การสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรธุรกิจที่ปรากฏอยู่บนฉลากน้ำผลไม้สำเร็จรูปขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย
ปรียาพร สิทธิเดช, พิทักษ์ ศิริวงศ์

376

รูปแบบ กลยุทธ์ และโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เมลอนกรณีศึกษาสวนลำพญาเนเชอรัล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
สุธิมนต์ สระฉันทพงษ์, พิทักษ์ ศิริวงศ์

386

ทัศนคติที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และความรู้ด้านกฎหมายจราจรของประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทรรศนีย์ น้ำทิพย์, สุทัตตา ทับทิมแก้ว, ศุภโชค คงวัฒนา, ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร

394

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น (12-25 ปี) ในตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร, อภิรัตน์ อุดมทรัพย์, อาริยา ม่วงไหมทอง, พลเกษม สะอาดนัก

401

แรงจูงใจในการทำงานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอร์ฟอร์ด เคเอสพี จำกัด
วรัญชลี เหรัญญาภรณ์, อนิวัช แก้วจำนงค์, อนุวัต สงสม

410

กระบวนการสื่อสารออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกของจังหวัดภูเก็ต
นิมิต ซุ้นสั้น, ภัทร์ธมนต์ คงแจ่ม

422

มาตรฐานรถบริการสาธารณะท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต กรณีศึกษา รถโพถ้อง
นิมิต ซุ้นสั้น, กิตติพงษ์ ครุฑทรง

429

แนวทางการจัดการดูแลผู้สูงอายุตามวิถีพุทธในสถานสงเคราะห์คนชราในภูมิภาคตะวันตก
วรากรณ์ พูลสวัสดิ์

436

การสืบสานวัฒนธรรมวิถีพุทธของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
ญาณภัทร ยอดแก้ว

447

การศึกษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ลาวครั่ง ในเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
แพรภัทร ยอดแก้ว

453

ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ พื้นที่ภาคตะวันออก: พัฒนาการและรูปแบบการทำงานร่วมกันของภาคีสมาชิก
วิทวัส คีรินทร์

463

ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุภาพร เหล่าแค, ทิพย์สุดา จิตตพงศ์, จุฑารัตน์ หวานแก้ว, โชติรส หนูโต, ณัฏฐิวัฒน์ บัวทอง, ปัทมา ณ สงคราม, ปิยะลักษณ์ เยาว์ดำ, โยธกา ดำสง, ศศิเพ็ญ ธรรมใจ, สมิตตา เดชเชียร, ไชยา เกศารัตน์

479

ปัจจัยการรับรู้ตราสินค้าที่ได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
นพดล อ่ำสอาด, จักริน พงษ์ศรี, พิทักษ์ ศิริวงศ์

487

ปัจจัยการรับรู้ การได้รับมาตรฐานการค้าที่เป็นธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbuck) ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ณัฐภัณฑ์ พงษ์ณะเรศ, ผกาทิพย์ จันทร์เต็ม, พิทักษ์ ศิริวงศ์

499

ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดการระบบน้ำประปาของเทศบาล ตำบลยะรัง จังหวัดปัตตานี
แวอุเซ็ง ดูมิแด

507

การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน: ศึกษากรณีกฎหมายด้านสื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์
อติพัฒน์ แขมทอง

517

การวิเคราะห์คดีหมิ่นประมาททางแพ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อมวลชนเป็นจำเลย: ศึกษาจากคำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2468–2557
นรินทร์ นำเจริญ

1197

ภาคโปสเตอร์


ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของสถานบันเทิง ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา
มาราตี ชม้อยเดชานันท์, นัยนา โง้วศิริ

525

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์, ธัญยธรณ์ โยธาทิพย์, อุษณีย์ พรหมศรียา

534

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา โปรแกรมวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จันติมา จันทร์เอียด, นัยนา โง้วศิริ, กมลทิพย์ มานู, จุฑาภรณ์ อ้วนนิมิตร, รลิตา ปาปะขี, โสมวรรณ ไชยวิทะ

540

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญา : กรณีศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา
ชนัญชิดา เพชรมณี, ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง, ฐานิฏฐ์ ทินนาม

548

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย
ชมพูนุท คงรอด, กุนวดี สุขเกษม, เพชรลดา เรืองเพชร

557

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงของประชาชนในจังหวัดยะลา
ณัฐพงษ์ หมันหลี, ชฎาภรณ์ สวนแสน

566

ความพึงพอใจและความคาดหวังต่อการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ธันวลี สุขยิ่ง

573

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย
นัฏวดี แป้นน้อย, ยุวดี เพ็ชรสงคราม, ธัญพร งามอยู่

580

พฤติกรรมการออกกำลังกายและแรงจูงใจการใช้บริการฟิตเนสของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นัยนา โง้วศิริ, จันติมา จันทร์เอียด, ยุวดี เพ็ชรสงคราม, อรณิช สาครินทร์, อุบลวรรณ คชสีห์, สุภาภรณ์ สุวรรณโน, ติฮะห์ นาโอะ, วรรณภา มณีเลิศ

588

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษา แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
นัยนา โง้วศิริ, จันติมา จันทร์เอียด, ธัญวรัตน์ นนทอนันต์, อรณิช สาครินทร์, พาตีเม๊าะ ใบหวังอะ, รอฮานี มะลี, วันเฉลิม คำนท์, อลิสต้า ดอเลาะ

595

ผลกระทบจากการขยายตัวของร้านโมเดิร์นเทรดระดับชาติต่อร้านโมเดิร์นเทรดในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา
นิตยา จิตรักษ์ธรรม, จิราภรณ์ ไวยาถาวร

603

การจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน ในจังหวัดสงขลา
นุชษรา พึ่งวิริยะ

612

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เปรมภาว์ ด้วงทอง, ไซนับ ยีมันใบ

620

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณัฐพงศ์ พุฒยืน, วรกร ภูมิวิเศษ, ภัฏฏินี ซ้ายขวัญ

629

การพัฒนากิจกรรมฝึกเสริมการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
วรสันต์ ถาวรประเสริฐ, ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร, สายฝน ไชยศรี, อัญญารัตน์ สุวรรณโณ, พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ

637

การบูรณาการการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนและการสอบสวนระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ: กรณีคดีพิเศษพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาค 8
วราภรณ์ ช่วงชุณห์ส่อง

645

การใช้บริการทางการเงินของสมาชิกธนาคารชุมชน หมู่ 9 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันฉัตร จารุวรรณโน

657

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทุ่งเลียบ จำกัด
วุฒิชัย อินทร์แก้ว

669

การออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามเพื่อการผลิต กรณีศึกษา: บ้านท่าเรือ ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
บุศรินทร์ ดำสมุทร, สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์, วันฉัตร สุวรรณโน

680

แนวทางการพัฒนาด่านชายแดนสะเดา
สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์

689

การออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด
ดาเร็ด เบ็ญหละหลี, สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์, วันฉัตร สุวรรณโน

698

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา : โรงแรมแกรนด์ โอลิเวอร์ ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นัฏธิดา วันแก้ว, ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง, ฐานิฏฐ์ ทินนาม

709

ความภักดีกับความพึงพอใจในคุณภาพบริการของโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
จิลาวรรณ สวัสดี

718

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันก่อนสมรสในระหว่างการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุรียา เดียได, สุรัตน์สวดี แซ่แต้, จิตรวี เชยชม

731

พฤติกรรมการเปิดรับชมละครโทรทัศน์ของวัยรุ่นในภาคใต้ตอนล่าง
ภัททิรา กลิ่นเลขา

739

ภาคบรรยาย


ชื่อบทความ หน้า

การศึกษาการขออนุญาตมาตรฐานอุตสาหกรรม กรณีศึกษาท่อคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้รีไซเคิลคอนกรีตทดแทนมวลรวมหยาบ
ธัญญา หวานใจ และเสรีย์ ตู้ประกาย

749

การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลด้วยกระบวนการโอโซเนชันเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่
จันทร์อนงค์ ฉายเหลี่ยม, วัชรวดี ลิ่มสกุล และภทรธร เอื้อกฤดาธิการ

756

การพัฒนากรอบนโยบายและการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรณีศึกษา สำนักงานจังหวัดพัทลุง
รัตนาภรณ์ บุญสิน และขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

764

ผลของปุ๋ย ICOFIS สูตร 5 และธาตุอาหารรอง ต่ออาการเปลือกแห้งในยางพารา
วันเพ็ญ นันทานุวัฒน์, สาวิตรี ชูสังข์, พัชรินทร์ สุขเกษม และเปลื้อง สุวรรณมณี

772

คุณลักษณะมูลฝอยและแนวทางการจัดการมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
วาสนา รื่นรส และวรางคณา จุติดำรงพันธ์

781

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะในการขนส่งปาล์มน้ำมันด้วยวิธีแบบประหยัด
สมศักดิ์ แก้วพลอย, ชวนใจ บุญสุข อัสนีดา เจ๊ะยอ และชำนาญ พูลสวัสดิ์

790

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะในการขนส่งน้ำยางสดด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
สมศักดิ์ แก้วพลอย, วรรณิดา สังยาหยา และนุรอัยนี ดาโอะ

797

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง
ผจงจิต พิจิตบรรจง, กุลยุทธ บุญเซ่ง และชำนาญ พูลสวัสดิ์

804

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่โดยการสวมหน้ากากอนามัย
อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช, วันชัย ทัพพะปุรณะ และเจษฎา สุจริตธุรการ

814

ผลของโปรแกรมการสื่อสารของผู้ปกครองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรื่องเพศ กรณีศึกษา: ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จรรยาภรณ์ จันทมาศ, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

823

ปัจจัยทางกายภาพ-เคมีและความสามารถในการละลายน้ำของไตรบิวทิลทินในทะเลสาบสงขลา
ธิวาริ โอภิธากร และสุทธิสา ยาอีด

832

แบบจำลองคุณภาพน้ำทางกายภาพ-เคมีและบีโอดีชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา
ธิวาริ โอภิธากร และสุทธิสา ยาอีด

841

แบบจำลองแผนภาพการบำบัดสารอินทรีย์ในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลบนผิวดิน
ธิวาริ โอภิธากร และสุทธิสา ยาอีด

851

การศึกษาพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สุพัตร์ หลังยาหน่าย, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ, เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน และจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์

860

การศึกษาคุณภาพท้องฟ้าเวลากลางคืน ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
สุวนิตย์ วุฒสังข์

867

อัตราการสะสมตะกอนเฉลี่ยของสันทรายบนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา
บรรจง ทองสร้าง

872

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
นวพล เทพนรินทร์

880

ภาคโปสเตอร์


การดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษาอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ดูลาซิ บือราเฮง, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

888

การดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือน กับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา: อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ฝาอีซะห์ กามา, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์

898

พฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่: กรณีศึกษาอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
รีดาวาตี รือละ, จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร และกัลยา ตันสกุล.

909

พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน กรณีศึกษา: อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ธนกฤต นุ้ยกูลวงศ์, เทพกร พิทยาภินันท์ และพัชนี นัครา

919

การดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี: กรณีศึกษา ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
มัญจนา เหล็มโส๊ะ, เทพกร พิทยาภินันท์ และชัดเจน จันทรพัฒน์

927

ปลาหวานผลิตภัณฑ์ชุมชน : การศึกษาการเรียนการสอนสู่ธุรกิจอาหาร
นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา, ณิศา มาชู, ครวญ บัวคีรี, สุเพ็ญ ด้วงทอง และมีพร หาญชัยสุขสกุล

941

ประสิทธิผลของการใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นทีมในการจัดการมาตรฐานบริการสุขภาพ
ปวีณา ดีชุม, สุภาพร เมฆสวี และวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี

954

การกระจายตัวของตัวอ่อนแมลงน้ำกลุ่ม Ephemeroptera, Plecoptera และ Trichoptera (EPT) ในน้ำตกโตนแพรทอง จังหวัดพัทลุง
คทาวุธ ไชยเทพ

963

การศึกษาความร้อนในห้องเผาไหม้ของเตาเผาแบบไซโคลนกรณีเพิ่มอากาศทุติยภูมิที่ผนังเตา
โชติวุฒิ ประสพสุข, วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง และศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์

971

การประยุกต์ใช้แป้งข้าวสังข์หยดในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวน
ฐิติมาพร หนูเนียม และวิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์

977

การศึกษาคุณภาพและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าอาหารสัตว์หมัก 4 ชนิดในจังหวัดสงขลา
ทวีศักดิ์ ทองไฝ

986

แอนดรอยด์แอปพลิเคชันสำหรับสืบค้นงานวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ชุมชนฐานราก
ธนภัทร เจิมขวัญ และพุฒิธร ตุกเตียน

992

การศึกษาทางกายภาพกระจุกดาว M44
นาถทิวา สุบงกช, ณัฐสิทธิ์ หาญนอก, สุพัตรา ปินะการัง, รณกฤต รัตนมาลา และลัดดา ดีสวน

1000

ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโอกาสเป็นโรคเบาหวานหรือ โรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
นารีรัตน์ ชูโชติ, เทพกร พิทยาภินันท์ และทัศนีย์ ประธาน

1006

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าจากปลาซิวแก้ว โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ปริยากร บุญส่ง

1022

การเปลี่ยนคาบของดาวแปรแสง บีอี ลินซิส
พรพิมล คำภีร์พงษ์, ประไพภรณ์ สรวงชัยภูมิ, สุกานดา ฐานวิเศษ, รณกฤต รัตนมาลา และสมานชาญ จันทร์เอี่ยม

1031

วิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของประชาชนตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ภัชชนก รัตนกรปรีดา และยุภาดา ดวงตา

1039

เครื่องสับเปลือกมะพร้าวเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกพืช
ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์, ธาดา คำแดง และสมมาตร สุบรรณพงษ์

1048

ผลของสารสกัดหยาบจากพืชในการกำจัดหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata Lamarck)
ภูมินทร์ จันทพิมล, อมรรัตน์ ชุมทอง และภวิกา บุณยพิพัฒน์

1053

อิทธิพลของปริมาณการเชื่อมโยงต่อการตกผลึกเมื่อยืดและความแข็งแรงของยางธรรมชาติที่วัลคาไนซ์ด้วยกำมะถัน
วัชรินทร์ สายน้ำใส, กฤษฎา สุชีวะ และชิยูกิ โตกิ

1060

การศึกษาไคโตซานจากเกล็ดปลากะพงขาว เกล็ดปลานิล และเปลือกกุ้งขาว
วิจิตรา ตุ้งซี่, เดชนะ บุญพัทโร และนาฏยา สุวรรณชาตรี

1069

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารของร้านอาหาร ในอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ศุภางค์ อินทร์ยอด, เทพกร พิทยาภินันท์ และคันธมาทน์ กาญจนภูมิ

1078

ผลของระดับหญ้ากินนีสีม่วงหมักและอาหารข้นในอาหารผสมสำเร็จต่อปริมาณการกินได้และ การใช้ประโยชน์ได้ของแพะ
สันติ หมัดหมัน

1084

การปนเปื้อนของ Staphylococcus aureus ในผลไม้พร้อมบริโภคที่จำหน่ายในเขตเทศบาลเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
นาวาตี เจ๊ะโซ๊ะ, บารีย๊ะ แมเราะสาลี และสายใจ วัฒนเสน

1090

สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวดำพันธุ์เปลือกดำและพันธุ์เปลือกขาว
สุเพ็ญ ด้วงทอง, นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา และอดิศรา ตันตสุทธิกุล

1096

การศึกษาเบื้องต้นลักษณะทางชีววิทยาและดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสุกรพื้นเมืองในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อภิชาติ พันชูกลาง, จิรพงศ์ สุขจันทร์ และโอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์

1104

ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากกระดุมทองเลื้อยในการยับยั้งเชื้อรา Sclerotium rolfsii
อมรรัตน์ ชุมทอง, กาญจนา ทองตราชู และธันยกานต์ ทรพิศ

1110

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเมล็ดจำปาดะ
วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์

1116

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา
ปรัชญาพร สงสว่าง, เทพกร พิทยาภินันท์ และเบญฑิรา รัชตพันธนากร

1123

สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนเขาชัยสน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย, นวรัตน์ สีตะพงษ์, มูรณี ดาโอะ, วัฒนา เดชนะ, พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ และชาญยุทธ ฟองสุวรรณ

1133

การศึกษากราฟแสงของดาว EP Cnc
พัทธนันท์ เชื่อฟัง, ชนนิกานต์ วรพล, รณกฤต รัตนมาลา และสมานชาญ จันทร์เอี่ยม

1141

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
เสาวรัตน์ ฉิมศรี, คันธมาทน์ กาญจนภูมิ และเทพกร พิทยาภินันท์

1146

ความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าสกุลหวาย (Dendrobium) ในพื้นที่ป่าภาคใต้
สุวรรณี พรหมศิริ

1155

การศึกษาและพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์สำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในระยะเริ่มต้น
อัจฉรา เฮ็งทับทิม และยศไกร ไทรทอง

1175

สีเพ้นท์สกรีนจากน้ำยางธรรมชาติ: อิทธิพลของสารรักษาความเสถียรสารเพิ่มความหนืดและสารเพิ่มความเหนียวติด
เอกฤกษ์ พุ่มนก, อารยา กัณฐลักษณ์, รัฐพงษ์ หนูหมาด และพิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร

1183

การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียก่อโรค แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า ด้วยวิธีพีซีอาร์และการย้อมสีแกรม
อภิชาต พันชูกลาง, สุรีพร วิจิตรโสภา, อวิกา ศิริรัตนากร และณิศรา ปรีชานนท์

1192

Contact

We love our fans!

Fan? Drop a note.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง

จ.สงขลา 90000

โทร: 074-336948

Email: bundit.skru@gmail.com


Map