งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าสุ่เว็บไซต์เก่า

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   1.1 แผน ก แบบ ก1 (เรียนจันทร์-ศุกร์)
   1.2 แผน ก แบบ ก2 (มีใบประกอบวิชาชีพครู)(เรียนจันทร์-ศุกร์)
   1.3 แผน ข (มีใบประกอบวิชาชีพครู)(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

2. สาขาวิชาหลักสูตรบริหารการศึกษา
   2.1 แผน ก แบบ ก2 (มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา)(เรียนจันทร์-ศุกร์)
   2.2 แผน ข (มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา)(เรียนเสาร์-อาทิตย์)

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 2563

7 (เวลา 15.00 น.) - 31 พฤษภาคม 2563 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
21 - 31 พฤษภาคม 2563 พิมพ์ใบชำระเงินและชำระเงินผ่านธนาคาร
5 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
13 - 14 มิถุนายน 2563 สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
19 มิถุนายน 2563 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
22 - 26 มิถุนายน 2563 ชำระเงินค่ารายงานตัว
27 มิถุนายน 2563 รายงานตัวและปฐมนิเทศ
29 มิถุนายน 2563 เปิดการเรียนการสอน ภาคปกติ
4 กรกฎาคม 2563 เปิดการเรียนการสอน ภาคพิเศษ

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่
http://regis.skru.ac.th/skru_app_bundit/webmain/maindetail.php

โพสเมื่อ: 7 พ.ค. 63
เอกสารดาวน์โหลด
  1. ประกาศรับสมัคร
  2. เอกสารที่ต้องเตรียม 

งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-260274 อีเมล์ bundit.skru@gmail.com เว็บไซต์ http://www.bundit.skru.ac.th