จัดการข้อมูลเว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย

   
+เพิ่มหัวข้อใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ แนบภาพ แนบไฟล์ แก้ไข ลบ
1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 [9]
2. ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 2/2562 [4]
3. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 [6]
4. ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 [5]
5. ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2562 [7]
6. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต [6]
7. โครงการไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ประจำการศึกษา 2560 [11]
8. ติดตามความก้าวหน้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 [18]
9. ติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ป.โท หลักสูตรและการสอน 1/60 [10]
10. ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 [9]
11. หลักสูตรสาธารณสุข สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ [8]
12. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กิจกรรมที่ 2) ในระหว่างวันที่ 21- 22 มีนาคม 2561
13. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กิจกรรมที่ 1) วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
14. ประมวลภาพกิจกรรม การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข [13]
15. ประมวลภาพซ้อมรับปริญญา ประจำปี2559 วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 [33]
16. ต้อนรับคณะนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา [18]
17. กิจกรรมสัมมนาวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 (มคอ.2) [13]
18. กิจกรรมวิพากษ์รายงานการวิจัยการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต [11]
19. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [14]
20. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร [4]
21. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [5]
22. กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานและวางแผนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน [9]
23. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต [7]
24. ประมวลภาพปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 [20]
25. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 บัณฑิตวิทยาลัย [7]
26. ประมวลภาพการประชุมร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนา มรภ.สข. ระยะ 20 ปี [4]
27. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ [8]
28. รดน้ำดำหัว คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองคณบดีงานแผนและพัฒนา เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2560 [7]
29. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [3]
30. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ [3]
    1  2